Contemporary ink expression of intelligent images

Contemporary ink expression of intelligent images——
The research exhibition of Artist Guangbin Cai

OrganizerUnited Art Museum
Exhibition Place:United Art Museum (NO.16,Yezhi West,Hongshan Section,Wuhan)
Exhibition TimeFrom July 8, 2017 to November 8, 2017
Opening Time:16:30 PM July 26, 2017
Producer:Huang Liping
CuratorLu Hong
Executive Curator:Qiu Haibo、Ai xiaozheng、Yue Xiwen
Design:Ke Ming(Space)、Wu Ping (Graphic)
Exhibition Committee: Huang Liping, Lu Hong, Yao Hua, Gan Xingsong, Ke Ming, Qiu Haibo,Jiang Yuwei,Gu bei,Ai xiaozheng,Li zipping