The People’s Money——The Work of Ke Ming

The Peoples Money——The Work of Ke Ming  
OrganizerUnited Art Museum
Exhibition Place:United Art Museum (NO.16,Yezhi West,Hongshan Section,Wuhan)
Exhibition TimeFrom May 5, 2017 to November 5, 2017
Media Releasing Time:14:30 PM May 5, 2017
Producer:Huang Liping
Academic Host: Lu Hong
CuratorQiu Haibo
Executive Curator:Wang Weiqi、Wang Lifan
Design:Lu Yang( Graphic)、Wang Weiqi(Space)
Exhibition Committee: Huang Liping, Lu Hong, Yao Hua, Gan Xingsong, Qiu Haibo,Jiang Yuwei,Gu bei,Ai xiaozheng,Li ziping