Bidirectional Duplication—Lu Hao's Mnemonics and Its Practice

Bidirectional Duplication—Lu Hao's Mnemonics and Its Practice
OrganizerUnited Art Museum
Exhibition Place:United Art Museum (NO.16,Yezhi West,Hongshan Section,Wuhan)
Exhibition TimeFrom May 19, 2017 to November 19, 2017
Opening Time:17:00 PM May 19, 2017
Producer:Huang Liping
CuratorYang  Xiaoyan
Academic Host:Lu Hong
Executive Curator:Qiu Haibo、Li Chunyan、Wang Weiqi 
Design:Ke Ming(Space)、Wang Weiqi (Graphic)
Exhibition Committee: Huang Liping, Lu Hong, Yao Hua, Gan Xingsong, Ke Ming, Qiu Haibo,Jiang Yuwei,Gu Bei,Ai Xiaozheng,Li Ziping