Rictional reality—Su Xinping Works

Rictional reality—Su Xinping Works
OrganizerUnited Art Museum
Exhibition Place:United Art Museum (NO.16,Yezhi West,Hongshan Section,Wuhan)
Exhibition TimeFrom May 12, 2017 to November 12, 2017
Opening Time:16:00 PM May 12, 2017
Producer:Huang Liping
CuratorYu  Ke
Academic Host:Lu Hong
Executive Curator:Ai xiaozheng、Yue Xiwen、Tang Yu
Design:Ke Ming(Space)、Wu Ping (Graphic)
Exhibition Committee: Huang Liping, Lu Hong, Yao Hua, Gan Xingsong, Ke Ming, Qiu Haibo,Jiang Yuwei,Gu Bei,Ai Xiaozheng,Li Ziping